Rosh- Hashanah Gifts
Honey Dish 22117
honey dish 40045
honey dish 40046
pomegranate 18029
pomegranate 18030
honey dish 21118
rosh hashanah horn 21119
honey dish 21120
Pomegranate 23019
Honey dish 26024
Honey dish 26027
Honey dish 26025
Honey dish 26026
Spoon 26023
Honey dish 26028
Honey dish 30026
Rosh- Hashanah horn 30027
Honey dish 30028
Rosh- Hashanah plate 23018
Honey plate 29000
Honey plate 29002
Honey dish 29003
Honey plate 29004
Honey dish 29001
Honey dish 29005
Rosh- Hashanah horn 12042
Rosh- Hashanah horn 12041
Honey plate 23023
Honey dish 12045
 

26 Emek Refaim Jerusalem, Tel. 02-5663366   |   Alrov Mamila Jerusalem, Tel. 02-6243954

© All Rights Reserved 2008  |  Digidam Design